Verein_Start_bearb
Alle Linien
Feriin Nordfriesisches Institut e. V.

Et Nordfriisk Instituut wårt dräägen foon di feriin Nordfriesisches Institut e. V. Dideere feriin wörd 1948 foon hiimstounsforschere grünläid. Ja häin di wansch, dåt deer süwälj poliitisch as natsjonåål neutråål forsched wårde schölj – as liir foon e NS-tid. E friiske spräke, friisk histoori än kultuur schönj riin waasenschaplik unerseecht wårde. 1964 wörd beslin, dåtdeer årbe en fååsten hüüse tu douen än et Nordfriisk Instituut tu schååfen.

As hoodapgoowe as e feriin ma sin greemie ferönjtuurdlik for e hüshüülj, et personåål än et årbesprogram foont Nordfriisk Instituut. E feriin fertreet et Instituut, wan et am ruchtlike än politiische sååge gungt. Än tu da apgoowe hiire da ouerregjonååle waasenschaplike ferbininge, än for ålem dåt inbinen foon aktiiwe hiimstounsforschere önj da årbesfloose.

Am üs
Read more
Lasmoot wårde
Read more
Årbesfloose
Read more